Commit 22c7d2a4 authored by Troy A. Griffitts's avatar Troy A. Griffitts

Merge branch 'localisation' into 'master'

New Lt locale

See merge request !10
parents 9b34804f 41df15d6
......@@ -142,3 +142,22 @@ Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one o
Theme=Tema
Lightviesus
Dark=Tamsus
Show Gospel Parallels=Parodyti Evangelijos paralėles
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
# This choice says, "I don't wish to choose a specific Bible, just use the first one I am currently diplaying which has the ability."
First Active=Pirmas pasirinkimas
Nothing to display.=Nieko nerodoma.
No Modules Installed=Nėra įdiegtų modulių
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Nėra modulių. Pabandykite paspausti mygtuką [↻]
You have received an application updated since your last run.=Gavote programą, atnaujintą nuo paskutinio jūsų naudojimo.
Would you like check for updates to your Bibles and other study resources?=Ar norėtumėte sužinoti apie jūsų Biblijos ir kitų studijų šaltinių atnaujinimus?
Update Resources=Atnaujinti šaltiniai
Installation Sourcesdiegimo šaltiniai
Updates Available=Galimi naujiniai
No installed resources have updates available. New study resources can be added by first selecting an installation source at the top.=Nei viename įdiegtame šaltinyje nėra atnaujinimų. Nauji tyrimo šaltiniai gali būti pridedami pirmiausia ekrano viršuje pasirinkus diegimo šaltinį.
Below is a list of installed resources which have updates available. Click on any row to update the resource.=Žemiau yra sąrašas įdiegtų išteklių, kuriuos galima atnaujinti. Spustelėkite bet kurią eilutę, kad atnaujintumėte išteklius.
You have asked to show Gospel parallels. For this feature, we need to download a small set of data. Is this OK?=Jūs paprašėte parodyti Evangelijos paraleles. Norėdami naudoti šią funkciją, turime atsisiųsti nedidelį duomenų rinkinį. Ar tai tinka?
Install Modulediegti modulį
Font: Readingriftas: tekstas
Font: Appriftas: Programa
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment