Commit 24f99a47 authored by Troy A. Griffitts's avatar Troy A. Griffitts

Updated sl locale per Marjan Šavli <marjan.savli@gmail.com>. Thank you!

parent 188a8cd0
......@@ -119,13 +119,14 @@ InstallMgr Warning L2=ČE ŽIVITE V DRŽAVI, KJER PREGANJAJO KRISTJANE IN NE ŽE
InstallMgr Warning L3=Prav tako lahko oddaljeni viri, ki niso CrossWire, vsebujejo manj kakovostne module, module z neortodoksno vsebino ali celo module, ki jih ni mogoče zakonito razdeljevati. Mnogo skladišč vsebuje čudovito uporabno vsebino. Teh zbirk podatkov CrossWire preprosto ne pregleduje ali vzdržuje in CrossWire ne more biti odgovoren za njihovo vsebino. CAVEAT EMPTOR.
InstallMgr Warning L4e to razumete in ste pripravljeni omogočiti lastnosti oddaljenih virov, kliknite spodnji gumb »Sprejmi«.
InstallMgr Warning Accept=Sprejmi
Toggle Footnotes=Prikaži opombe
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=Modul, ki ste ga zahtevali za namestitev, je zaklenjen in zahteva ključ za odklepanje, katerega lahko pridobite spodaj.
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=Sledijo navodila založnika o tem, kako pridobiti ključ za odklepanje:
Unlock Key:=Ključ za odklepanje:
Unlock key for=Ključ za odklepanje za
Install=Namesti
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Če še nimate ključa za odklepanje, lahko še vedno namestite ta modul in ključ vnesete kasneje na zaslonu »O programu« te aplikacije.
Toggle Footnotes=Prikaži opombe
Daily Devotion=Dnevna posvetitev
Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=Dnevne posvetitve lahko namestite iz izbire "Knjižnica" v stranskem meniju.
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Izberite vir modula, npr.: "CrossWire", nato izberite "Dnevne posvetitve".
......@@ -139,9 +140,7 @@ Basic Module Set=Osnoven nabor modulov
Cults / Unorthodox / Questionable Material=Kulten / Neortodoksen / Vprašljiv material
Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=Študij besed zahteva Biblijo s Strongovimi številkami. Namestite jo.
Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=Za študij besed je potreben Strongov slovar grških in hebrejskih besed. Namestite ju.
Theme=Tema
Light=Svetla
Dark=Temna
Show Gospel Parallels=Pokaži evangelijske vzporednice
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
......@@ -160,4 +159,26 @@ Below is a list of installed resources which have updates available. Click on an
You have asked to show Gospel parallels. For this feature, we need to download a small set of data. Is this OK?=Prosili ste, da pokažete evangelijske vzporednice. Za to funkcijo moramo prenesti majhen nabor podatkov. Se strinjate?
Install Module=Namesti modul
Font: Reading=Pisava: Branje
Font: App=Pisava: Aplikacija
\ No newline at end of file
Font: App=Pisava: Aplikacija
Theme=Tema
Light=Svetla
Dark=Temna
Brown Dark=Temno rjava
Brown Light=Svetlo rjava
Stone Blue Dark=Temno modra
Stone Blue Light=Svetlo modra
Show all occurrences of=Najdi vse pojavitve
with any morphology in=s katerimkoli oblikoslovjem
# These next 2 are for search strings like: Searching for God love world in KJV
Searching for=Iskanje
in=v
# These next 2 are for search strings like:
# No results found.
# 27 results found.
No=Ni
results found.=najdenih rezultatov
Connecting to server.=Povezovanje na strežnik
# These next 2 are for installing modules with strings like: Downloading 3 of 4
Downloading=Prenašanje
of=od
Total Progress:=Skupni napredek
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment