Commit 616e7097 authored by Troy A. Griffitts's avatar Troy A. Griffitts

updated Slovak local from Zdenko. Thank you!

parent 2f3eca48
......@@ -63,8 +63,8 @@ Installed Modules=Inštalované moduly
Back=Späť
Modules=Moduly
All Modules=Všetky moduly
Type=Type
Installed=Nainstaštalované
Type=Druh
Installed=Nainštalované
Confirm=Potvrdiť
Uninstall Module:=Odinštalovať modul:
Install Module:=Inštalovať modul:
......@@ -87,8 +87,8 @@ Language=Jazyk
Please wait...=Prosím čakajte
Courtesy of=So súhlasom
Installing Module:=Inštalovanie modulu:
Discovering Remote Repositories.=Objavovanie vzdialených úložísk.
Refreshing Repository:=Obnovenie repozitáru:
Discovering Remote Repositories.=Prezeranie vzdialených úložísk.
Refreshing Repository:=Aktualizácia úložiska:
# These are categories into which we place our installable modules
Biblical Texts=Biblické texty
Lexicons / Dictionaries=Lexikóny / Slovníky
......@@ -106,7 +106,7 @@ Would you like to install this module?=Prajete si nainštalovať tento modul?
Preparing image for image viewer...=Príprava obrázku na zobrazenie
Loading image into image viewer...=Načítavanie obrázku do zobrazovača
previous chapter=predchádzajúca kapitola
next chapter=nová kapitola
next chapter=nasledujúca kapitola
SWORD engine version:=Verzia knižnice SWORD:
App About Header=The CrossWire Bible Society
App About L1=Bishop je aplikácia na štúdium Biblie od The CrossWire Bible Society a je súčasťou nástrojov na štúdium BiblieThe SWORD Project.
......@@ -150,3 +150,14 @@ First Active=Prvý aktívny
Nothing to display.=Nie je čo zobraziť.
No Modules Installediadny modul nie je nainštalovaný
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Žiadny modul nie je dostupný. Skúste stlačiť tlačidlo [↻].
You have received an application update since your last run.=Po poslednom spustení aplikácie ste získali aktulizáciu.
Would you like to check for updates to your Bibles and other study resources?=Prajete si spustiť kontrolu na aktualizácie vašich Biblií a ďalších študijných zdrojov?
Update Resources=Aktualizovať zdroje
Installation Sources=Inštalačné zdroje
Updates Available=Dostupné aktualizácie
No installed resources have updates available. New study resources can be added by first selecting an installation source at the top.=K nainštalovaným položkám nie sú dostupné aktualizácie. Nové študijné zdroje môžete pridať cez výber inštalačného zdroja vyššie.
Below is a list of installed resources which have updates available. Click on any row to update the resource.=Nižšie je zoznam nainštalovaných položiek, pre ktoré sú dostupné aktualizácie. Kliknutím na ľubovoľný riadok sa zaktualizujú.
You have asked to show Gospel parallels. For this feature, we need to download a small set of data. Is this OK?=Požiadali ste o zobrazenie paralelných Evanjelií. Táto vlastnosť vyžaduje stiahnutie malej sady dát. Je to ok?
Install Module=Inštalovať modul
Font: Reading=Písmo: Čítanie
Font: App=Písmo: App
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment