Commit 6fef5ffd authored by Troy A. Griffitts's avatar Troy A. Griffitts

updated Slovenian locale from Marjan Šavli. Thank you!

parent 616e7097
......@@ -85,7 +85,7 @@ Word Study Bible=Biblija za preučevanje besed
Language=Jezik
Please wait...=Prosim počakajte...
Courtesy of=Courtesy of
Courtesy of=Z dovoljenjem
Installing Module:=Nameščanje modula:
Discovering Remote Repositories.=Odkrivanje oddaljenih shramb.
Refreshing Repository:=Osveževanje shrambe:
......@@ -117,7 +117,7 @@ InstallMgr Warning Header=-=+* OPOZORILO *+=-
InstallMgr Warning L1eprav je upravitelj namestitve priročen način za namestitev in nadgradnjo komponent SWORD, uporablja tudi sistematično metodo za dostop do spletnih mest, kar daje vohljalnikom paketov tarčo za izločanje uporabnikov.
InstallMgr Warning L2E ŽIVITE V DRŽAVI, KJER PREGANJAJO KRISTJANE IN NE ŽELITE TVEGATI, DA VAS ODKRIJEJO, * NE * UPORABITE UPRAVITELJA ZA ODDALJENO NAMESTITEV MODULOV.
InstallMgr Warning L3=Prav tako lahko oddaljeni viri, ki niso CrossWire, vsebujejo manj kakovostne module, module z neortodoksno vsebino ali celo module, ki jih ni mogoče zakonito razdeljevati. Mnogo skladišč vsebuje čudovito uporabno vsebino. Teh zbirk podatkov CrossWire preprosto ne pregleduje ali vzdržuje in CrossWire ne more biti odgovoren za njihovo vsebino. CAVEAT EMPTOR.
InstallMgr Warning L4e to razumete in ste pripravljeni omogočiti oddaljene izvorne funkcije, kliknite spodnji gumb »Sprejmi«.
InstallMgr Warning L4e to razumete in ste pripravljeni omogočiti lastnosti oddaljenih virov, kliknite spodnji gumb »Sprejmi«.
InstallMgr Warning Accept=Sprejmi
Toggle Footnotes=Prikaži opombe
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=Modul, ki ste ga zahtevali za namestitev, je zaklenjen in zahteva ključ za odklepanje, katerega lahko pridobite spodaj.
......@@ -131,4 +131,33 @@ Daily devotionals can be installed from the "Library" choice in the side menu.=D
Select a module source, .e.g., "CrossWire", and then choose type "Daily Devotionals".=Izberite vir modula, npr.: "CrossWire", nato izberite "Dnevne posvetitve".
previous day=prejšnji dan
next day=naslednji dan
Total Results:=Vseh rezultatov:
Total Results:=Vsi rezultati:
Refresh=Osveži
We would suggest installing from "CrossWire" the KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, and StrongsHebrew modules for a minimal set of modules which allow basic Greek and Hebrew word study.=Iz vira "CrossWire" predlagamo namestitev KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek in StrongsHebrew modulov za minimalen nabor modulov, ki omogočajo osnovno preučevanje grških in hebrejskih besed.
I can do all of this for you now, if you would like; simply press this button:=Vse to lahko storim sedaj. Če to želite, preprosto pritisnite ta gumb:
Basic Module Set=Osnoven nabor modulov
Cults / Unorthodox / Questionable Material=Kulten / Neortodoksen / Vprašljiv material
Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=Študij besed zahteva Biblijo s Strongovimi številkami. Namestite jo.
Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=Za študij besed je potreben Strongov slovar grških in hebrejskih besed. Namestite ju.
Theme=Tema
Light=Svetla
Dark=Temna
Show Gospel Parallels=Pokaži evangelijske vzporednice
# This option is used as a choice for Study Bible to use for Verse Study, Word Study, etc.
# First Active means that the first Bible selected in the 3 display dropdowns which has language data will be used.
# This choice says, "I don't wish to choose a specific Bible, just use the first one I am currently diplaying which has the ability."
First Active=Prva aktivna
Nothing to display.=Nič ni za prikaz.
No Modules Installed=Moduli niso nameščeni
No Modules Available. Try pressing the [↻] button.=Moduli niso na voljo. Poskusite pritisniti gumb [↻].
You have received an application update since your last run.=Od zadnjega zagona aplikacije ste prejeli posodobitev aplikacije.
Would you like to check for updates to your Bibles and other study resources?=Bi radi preverili, ali obstajajo posodobitve vaših Biblij in drugih učnih virov?
Update Resources=Posodobite vire
Installation Sources=Viri za namestitev
Updates Available=Posodobitve so na voljo
No installed resources have updates available. New study resources can be added by first selecting an installation source at the top.=Na voljo ni nobenih nameščenih virov. Nove vire za študij lahko dodate tako, da najprej izberete namestitveni vir na vrhu.
Below is a list of installed resources which have updates available. Click on any row to update the resource.=Spodaj je seznam nameščenih virov, ki imajo na voljo posodobitve. Za posodobitev vira kliknite katero koli vrstico.
You have asked to show Gospel parallels. For this feature, we need to download a small set of data. Is this OK?=Prosili ste, da pokažete evangelijske vzporednice. Za to funkcijo moramo prenesti majhen nabor podatkov. Se strinjate?
Install Module=Namesti modul
Font: Reading=Pisava: Branje
Font: App=Pisava: Aplikacija
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment