Commit bc27cade authored by lafricain79's avatar lafricain79

New Lithuanian ui conf

parent 9254c705
[Meta]
Name=lt
Description=Lithuanian (Unicode)
Encoding=UTF-8
Contributor=Viktorijia <viktec@gmail.com>
[Text]
# There are 3 views the application supports:
View=Išdėstymas
# Only the Bible text
Bibles=Biblijos
# Split screen: Bible Text / Original Language tools
Language Assist=Kalbos pagalba
# Split screen: Bible Text / Bible commentary
Commentary Assist=Komentarų pagalba
# The Verse Study tool allows the user to analyze the current verse more closely
Verse Study=Eilutės analizė
# Some buttons are split into 2 lines
# The Word Study tool shows the current verse broken down word by word with original language helps
Word Studyodžių analyzė
# The Commentary tool shows all installed commentaries which have an entry for the current verse
Commentary=Komentarai
# The Witness Study tool shows ancient manuscripts which transmit this verse faithfully to us today
Witness Study=Rankraščių analyzė
# The Variant Study tool shows any differences between ancient manuscript copies of this verse
Variant Study=Versijų analizė
# This graph shows differences between manuscripts graphically
Variant Graph=Variantų grafikas
# This table shows differences between manuscripts with words aligned in a table
Alignment Table=Išdėstymo lentelė
# This is the Editio Critia Maior showing an apparatus of differences between manuscripts for this verse
Digital ECM=Skaitmeninis ECM
# These are columns are in a grid showing manuscript witnesses for this verse
# The manuscript name (Gregory-Aland Number)
Manuscript=Rankraštis
# The century the manuscript was written, e.g., IV (4th century, around 350A.D.)
Century=Amžius
# Which Folio in the manuscript this verse is located, e.g., 123r (recto side of leaf 123 in the manuscript)
Folio=Foliantas
# What content is on this side of the leaf which includes the current verse
Content=Turinys
# An image of the side of the manuscript leaf which includes the current verse
Image=Paveikslėlis
# This is the heading (followed by the verse reference) shown when displaying ancient manuscript witnesses for the current verse.
Some Manuscript Witnesses for Verse:=Keli rankraščiai liudija apie Eilutę:
# This is the wait text shown while retrieving data about manuscript evidence for the current verse.
# The Institut für Neutestamentliche Textforschung (INTF) is the Institute for New Testament Textual Research in Münster, Germany
Fetching data from INTF.=Duomenų gavimas iš INTF.
# Work at the INTF is ongoing. They add new data daily
This dataset is by no means exhaustive and is growing rapidly. Check back soon for more results.=Šis duomenų rinkinys jokiu būdu nėra baigtinis ir sparčiai keičiasi ir auga. Netrukus peržiūrėkite daugiau rezultatų.
Bookmarks=Skirtukai
Search=Paieška
BibleSync=BibleSync
Library=Biblioteka
Settings=Nustatymai
Toggle Footnotes=Rodyti/slėpti išnašas
About=Apie
Bishop is a Bible study application from The CrossWire Bible Society and is a member of The SWORD Project family of Bible study tools.=Bishop - taiCrossWire Bible Societybiblijos studijų programa, kuri yraThe SWORD ProjectBiblijos studijų įrankių šeimos narė.
May God bless you as you seek to know Him more.=Telaimina Jus Dievas Jūsų troškime geriau Jį pažinti.
Installed Modulesdiegti moduliai
Back=Grįžti
Modules=Moduliai
All Modules=Visi moduliai
Type=Rūšis
Installeddiegti
Confirm=Patvirtinkite
Uninstall Module:=Pašalinti modulį:
Install Module:=Įdiegti modulį:
OK=Taip
Cancel=Atšaukti
Go=Eiti į
Add=Pridėti
Clear All=Išvalyti viską
Send=Siųsti
Font Sizerifto dydis
BibleSync User=BibleSync vartotojas
BibleSync Passphrase=BibleSync slapta frazė
# This is the prompt which allows a user to set a specific Bible to use
# for the "Word Study" feature in the app. It might be a different Bible
# from the one the user regularly reads for devotionals.
Word Study Bible=Biblijos žodžių studijavimas
Language=Kalba
Please wait...=Prašome palaukti
Courtesy of=Pagarbiai, maloniai leista
Installing Module:=Modulio diegimas:
Discovering Remote Repositories.=Nuotolinių saugyklų atradimas.
Refreshing Repository:=Atnaujinama saugykla:
Biblical Texts=Bibliniai tekstai
Lexicons / Dictionariesodynai
Essays=Straipsniai
Commentaries=Komentarai
Generic Books=Bendrosios knygos
Daily Devotional=Dienos kalendorius
Questionable Material=Heterodoksinė (abejotina) medžiaga
Glossaries=Specifinių terminų žodynas
New Unlock Key=Naujas atrakinimo raktas
Bishop has just received a new unlock code for a module which doesn't appear to be installed.=Bishop ką tik gavo naują atrakinimo kodą moduliui, kuris, atrodo, dar nėra įdiegtas.
Would you like to install this module?=Ar jūs norite įdiegti šį modulį?
Preparing image for image viewer...=Vaizdo peržiūros programos vaizdo paruošimas...
Loading image into image viewer...=Įkeliama nuotrauka į vaizdų peržiūrą...
previous chapter=ankstesnis skyrius
next chapter=kitas skyrius
SWORD engine version:=Sword variklio versija
App About Header=Apie CrossWire Biblijos asociaciją
App About L1=Bishop yraCrossWire Bible SocietyBiblijos studijų programa, kuri yraSWORDprojekto Biblijos studijų įrankių šeimos dalis.
App About L2=Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto svetainėje.
App About L3=<div style="margin:auto;width:90%;text-align:center"><a href="http://crosswire.org">Biblijos asociacija CrossWire</a></div>
App About L4=Telaimina Jus Dievas Jūsų troškime geriau Jį pažinti.
InstallMgr Warning Header=**Dėmesio!**
InstallMgr Warning L1=Nors diegimo tvarkyklė suteikia patogų būdą įdiegti ir atnaujintiSWORDkomponentus, tačiau ji naudoja sisteminį metodą, leidžiantį pasiekti tam tikras svetaines, kurios suteikia prieigą paketų šnipams aptikti vartotojus.
InstallMgr Warning L2=JEI JŪS GYVENATE KRIKŠČIONIŠKĄ TIKĖJIMĄ PERSEKIOJAMOJE VALSTYBĖJE IR NENORITE RIZIKUOTI BŪTI ATPAŽINAMI, JŪS ** NETURĖTUMĖTE ** NAUDOTI NUOTOLINIŲ OPERATORIAUS ĮDIEGIMO ŠALTINIŲ.
InstallMgr Warning L3=Kiti nuotoliniai šaltiniai, išskyrusCrossWire“, gali turėti žemesnės kokybės modulius, modulius su heterodoksiniu turiniu arba netgi modulius, kurių turinys yra teisiškai nepagrįstas. Tačiau daugelyje šių saugyklų yra puikių ir labai naudingų išteklių. Šie ištekliai paprasčiausiai nėraCrossWirepalaikomi ar patikrinti, irCrossWirenegali būti laikomas atsakingas už jų turinį. NAUDOTOJO RIZIKA (CAVEAT EMPTOR).
InstallMgr Warning L4=Jei tai suprantate ir norite aktyvuoti nuotolinio šaltinio funkcijas, spustelėkite toliau esantį mygtuką „Priimti“.
InstallMgr Warning Accept=Priimti.
The module you have requested for install is locked and requires an unlock key which can be provided below.=Modulis, kurį prašėte įdiegti, yra užrakintas ir reikalauja atrakinimo rakto, kurį galite gauti eidami toliau.
Instructions from the publisher on how to obtain an unlock key follow:=Leidėjo nurodymai apie tai, kaip gauti atrakinimo raktą.
Unlock Key:=Atrakinimo raktas:
Unlock key for=Atrakinti raktu
Installdiegti
If you do not yet have an unlock key, you can still install this module now and provide the key later using the 'About' screen of this application.=Jei dar neturite atrakinimo rakto, jūs vis tiek galite įdiegti šį modulį ir gauti raktą vėliau, naudodami šios programos ekrano nuorodą „Apie“.
##Toggle Footnotes=Afficher/Masquer les notes de bas de page
Daily Devotion=Dienos skaitiniai
Daily devotionals can be installed from the &quot;Library&quot; choice in the side menu.=Kalendorius gali būti įdiegtas iš &quot;Library&quot; pasirinkimas šoniniame meniu.
Select a module source, .e.g., &quot;CrossWire&quot;, and then choose type &quot;Daily Devotionals&quot;.=Pasirinkite modulio šaltinį, pvz., &quot;CrossWire&quot;, ir tada pasirinkite tipą &quot;Daily Devotionals&quot;.
Daily Devotional=Kalendorius
previous day=ankstesnė diena
next day=sekanti diena
##Total Results:=Total des résultats :
##Refresh=Rafraîchir
##We would suggest installing from &quot;CrossWire&quot; the KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek, and StrongsHebrew modules for a minimal set of modules which allow basic Greek and Hebrew word study.=Nous suggérons d'installer à partir de « CrossWire » les modules KJV, WLC, WHNU, StrongsGreek et StrongsHebrew pour un ensemble minimal de modules permettant une étude de base des mots grecs et hébreux.
##I can do all of this for you now, if you would like; simply press this button:=Il est possible de faire tout cela pour vous maintenant, si vous le souhaitez. Appuyez simplement sur ce bouton :
##Basic Module Set=Ensemble de modules de base
##Cults / Unorthodox / Questionable Material=Matériel liturgique / hétérodoxe / discutable
##Word Study requires a Bible with Strongs numbers. Please install one.=L'étude des mots nécessite une Bible avec des nombres Strongs. Veuillez en installer un.
##Word Study requires a Greek and Hebrew Strongs dictionary. Please install one of each.=L'étude des mots requiert un dictionnaire grec et hébreu de Strongs. Veuillez en installer un de chaque.
##Theme=Thème
##Light=Clair
##Dark=Sombre
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment