Commit 16cc8c42 authored by Tuomas Airaksinen's avatar Tuomas Airaksinen
Browse files

Update configuration file

parent a807d5eb
[FinRK]
DataPath=./modules/texts/ztext/finrk/
ModDrv=zText
BlockType=BOOK
CompressType=ZIP
Lang=fi
BlockType=BOOK
Encoding=UTF-8
SourceType=OSIS
SwordVersionDate=2018-07-28
Lang=fi
GlobalOptionFilter=OSISHeadings
GlobalOptionFilter=OSISFootnotes
GlobalOptionFilter=OSISRedLetterWords
GlobalOptionFilter=OSISScripref
LCSH=Bible.Finnish
MinimumVersion=1.6.1
Versification=German
Version=2015.5
History_2015.1=Initial version
History_2015.2=OSIS XML now valid. Module configuration fixed. Versification fixed from Luther to German.
History_2015.3=Removed some hyphens and fixed quotation marks.
History_2015.4=Moved titles from end of chapter to beginning of next chapter
History_2015.5=UTF8 character fixes (minus sign->en dash, remove soft hyphens). Title fixes. Moved titles that were in the end of paragraph to the beginning of next paragraph.
SwordVersionDate=2015-11-27
InstallSize=2357993
Encoding=UTF-8
TextSource=Raamattu Kansalle Ry. http://raamattukansalle.fi. Sword module / OSIS XML by Tuomas Airaksinen (tuomas.airaksinen@gmail.com).
Description=Raamattu Kansalle (2012)
About=Esipuhe\par\parYhteiskristillisen Raamattu Kansalle -yhdistyksen Uuden testamentin käännös ilmestyi vuonna 1999. Tarkistettu painos, Psalmien kirja sekä Uuden testamentin perussanasto julkaistiin vuonna 2009. Nyt julkaistaan koko Pyhä Raamattu.\par\parRaamattu Kansalle -käännöstyön tavoitteena on alkutekstejä kunnioittava käännös. Raamatun alkukielet ovat kuitenkin rakenteiltaan erilaiset kuin suomi. Kielen sujuvuuden tai tekstin ymmärrettävyyden vuoksi on jouduttu käyttämään myös alkukielestä poikkeavia sanoja tai sanontoja. Mikäli kyseessä on merkittävä ero, kirjaimellisempi merkitys on ilmaistu alaviitteessä, samoin myös mahdolliset käännösvaihtoehdot. Hakasulkeita on käytetty silloin, kun sulkeissa oleva teksti ei esiinny kaikissa käsikirjoituksissa.\par\par Vanhan testamentin hepreassa ei ole vokaaleja. Niinpä yleisin Jumalan nimi kätkeytyy tetragrammiin JHWH. Käännöksissä se on yleensä suomennettu sanalla Herra. Olemme kuitenkin pyrkineet rikastuttamaan suomenkielistä lukijaa siten, että kyseisissä kohdissa sana Herra on painettu kapiteelikirjaimin. Vanhan testamentin suomennoksen alaviitteissä esiintyvät erisnimet on kursivoitu silloin kun nimien heprealainen lukutapa eroaa suomalaisesta lukutavasta.\par\par Uuden testamentin suomennoksen perusteksteinä ovat olleet pääasiassa Novum Testamentum Graece (Nestle Aland, 27. uudistettu painos 1993 ja Vanhan testamentin Septuaginta-käännös (Editio Rahlfs 1979). Myös Rudolf Kittelin ja P. Kahlen Biblia Hebraica on ollut käytössä. Vanhan testamentin suomennoksen perustekstinä on ollut Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. laitos 1977). Tarvittaessa on käytetty apuna myös muita hyviksi ja luotettaviksi tunnettuja tekstejä ja käännöksiä.\par\par Rukoilemme, että tämä Pyhä Raamattu saisi rikastuttaa mahdollisimman monia lukijoita ja vahvistaa luottamusta Jumalan sanaan. \par\parLoppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Raamattu Kansalle -raamatunkäännöksen teksteille\par\parLupa levittää raamatunkäännöksen tekstiä digitaalisissa muodoissa myönnetty Crosswire Bible Societylle. \par\parLoppukäyttäjä saa ladata tekstin itselleen, mutta tekstin edelleen levittäminen ilman kirjallista lupaa Raamattu kansalle ry:ltä on ehdottomasti kielletty. Tekstejä on luvallista käyttää henkilökohtaiseen tutkimuskäyttöön sekä raamatuntekstien näyttämiseen seurakuntien tapahtumissa. Muunlaiseen käyttöön tarvitaan Raamattu Kansalle ry:n erillinen lupa. Kaikki tekstin kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry. \par\parEnd user licence agreement for Raamattu Kansalle Bible translation text\par\parPermission to distribute this Bible translation in digital formats is granted to Crosswire Bible Society. \par\parEnd users can download the text free of charge in digital formats from Crosswire. Redistribution of texts without written permission by Raamattu Kansalle ry is strictly forbidden. Any other use except personal study and displaying portions of the text at church events requires a separate license from Raamattu Kansalle ry. Any commercial use of text is strictly forbidden.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
LCSH=Bible. Finnish.
DistributionLicense=Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
DistributionNotes=Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Raamattu Kansalle -raamatunkäännöksen teksteille\par\parLupa levittää raamatunkäännöksen tekstiä digitaalisissa muodoissa myönnetty Crosswire Bible Societylle. \par\parLoppukäyttäjä saa ladata tekstin itselleen, mutta tekstin edelleen levittäminen ilman kirjallista lupaa Raamattu kansalle ry:ltä on ehdottomasti kielletty. Tekstejä on luvallista käyttää henkilökohtaiseen tutkimuskäyttöön sekä raamatuntekstien näyttämiseen seurakuntien tapahtumissa. Muunlaiseen käyttöön tarvitaan Raamattu Kansalle ry:n erillinen lupa. Kaikki tekstin kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry. \par\parEnd user licence agreement for Raamattu Kansalle Bible translation text\par\parPermission to distribute this Bible translation in digital formats is granted to Crosswire Bible Society. \par\parEnd users can download the text free of charge in digital formats from Crosswire. Redistribution of texts without written permission by Raamattu Kansalle ry is strictly forbidden. Any other use except personal study and displaying portions of the text at church events requires a separate license from Raamattu Kansalle ry. Any commercial use of text is strictly forbidden.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
History_1.1=Initial version
History_1.2=OSIS XML now valid. Module configuration fixed. Versification fixed from Luther to German.
History_1.3=Removed some hyphens and fixed quotation marks.
History_1.4=Moved titles from end of chapter to beginning of next chapter
History_1.5=UTF8 character fixes (minus sign->en dash, remove soft hyphens). Title fixes. Moved titles that were in the end of paragraph to the beginning of next paragraph.
History_1.6=first Crosswire release
History_1.7=(2016-04-23) conf file corrections
History_1.8=(2017-02-17) textual corrections
History_1.8.1=(2017-02-21) conf file corrections
History_1.8.2=(2018-07-28) fix missing hebrew words in footnotes
Version=1.8.2
Versification=German
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment