Commit 8893095b authored by Tuomas Airaksinen's avatar Tuomas Airaksinen
Browse files

Add licence information

parent d6fc93d3
......@@ -4,12 +4,47 @@
<header>
<work osisWork="FinRK">
<title>Raamattu Kansalle</title>
<creator role="aut">
Tuomas Airaksinen
</creator>
<contributor role="encoder">
Sword module / OSIS XML by Tuomas Airaksinen
</contributor>
<date event="edition" type="ISO">2012</date>
<date event="eversion">3. painos</date>
<date event="imprint">3. painos</date>
<date event="original" type="ISO">2012</date>
<publisher>
Raamattu Kansalle ry
</publisher>
<identifier type="OSIS">
FinRK
</identifier>
<source>
https://github.com/RaamattuKansalle/FinRK
</source>
<language>
Finnish
</language>
<rights type="x-copyright">
Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Raamattu Kansalle -raamatunkäännöksen teksteille
Lupa levittää raamatunkäännöksen tekstiä digitaalisissa muodoissa myönnetty Crosswire Bible Societylle.
Loppukäyttäjä saa ladata tekstin itselleen, mutta tekstin edelleen levittäminen ilman kirjallista lupaa
Raamattu kansalle ry:ltä on ehdottomasti kielletty. Tekstejä on luvallista käyttää henkilökohtaiseen
tutkimuskäyttöön sekä raamatuntekstien näyttämiseen seurakuntien tapahtumissa. Muunlaiseen käyttöön
tarvitaan Raamattu Kansalle ry:n erillinen lupa. Kaikki tekstin kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.
Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
End user licence agreement for Raamattu Kansalle Bible translation text
Permission to distribute this Bible translation in digital formats is granted to Crosswire Bible Society.
End users can download the text free of charge in digital formats from Crosswire. Redistribution of
texts without written permission by Raamattu Kansalle ry is strictly forbidden. Any other use except personal
study and displaying portions of the text at church events requires a separate license from Raamattu Kansalle ry.
Any commercial use of text is strictly forbidden.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
</rights>
<refSystem>
Bible.German
</refSystem>
......@@ -48889,4 +48924,4 @@
</div>
</div>
</osisText>
</osis>
\ No newline at end of file
</osis>
Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire
Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Raamattu Kansalle -raamatunkäännöksen teksteille
Lupa levittää raamatunkäännöksen tekstiä digitaalisissa muodoissa myönnetty Crosswire Bible Societylle.
Loppukäyttäjä saa ladata tekstin itselleen, mutta tekstin edelleen levittäminen ilman kirjallista lupaa
Raamattu kansalle ry:ltä on ehdottomasti kielletty. Tekstejä on luvallista käyttää henkilökohtaiseen
tutkimuskäyttöön sekä raamatuntekstien näyttämiseen seurakuntien tapahtumissa. Muunlaiseen käyttöön
tarvitaan Raamattu Kansalle ry:n erillinen lupa. Kaikki tekstin kaupallinen käyttö ehdottomasti kielletty.
Copyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
End user licence agreement for Raamattu Kansalle Bible translation text
Permission to distribute this Bible translation in digital formats is granted to Crosswire Bible Society.
End users can download the text free of charge in digital formats from Crosswire. Redistribution of
texts without written permission by Raamattu Kansalle ry is strictly forbidden. Any other use except personal
study and displaying portions of the text at church events requires a separate license from Raamattu Kansalle ry.
Any commercial use of text is strictly forbidden.\par\parCopyright 2012 Raamattu Kansalle ry.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment