Commit a807d5eb authored by Tuomas Airaksinen's avatar Tuomas Airaksinen
Browse files

Typo fixes

parent 8893095b
......@@ -1370,7 +1370,7 @@
<verse osisID="Gen.32.25" sID="Gen.32.25"/>Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka.<verse eID="Gen.32.25"/>
<verse osisID="Gen.32.26" sID="Gen.32.26"/>Kun mies huomasi, ettei hän voittanut Jaakobia, hän löi tätä lonkkaan, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa.<verse eID="Gen.32.26"/>
<verse osisID="Gen.32.27" sID="Gen.32.27"/>Mies sanoi: ”Päästä minut, sillä aamu sarastaa.” Jaakob vastasi: ”En päästä sinua, ellet siunaa minua.” <note type="crossReference"><reference osisRef="Hos.12.4-Hos.12.5">Hos.12.4-Hos.12.5</reference></note><verse eID="Gen.32.27"/>
<verse osisID="Gen.32.28" sID="Gen.32.28"/>Mies kysyi häneltä: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän vastasi: ”Jaakob. ”<verse eID="Gen.32.28"/>
<verse osisID="Gen.32.28" sID="Gen.32.28"/>Mies kysyi häneltä: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän vastasi: ”Jaakob.”<verse eID="Gen.32.28"/>
<verse osisID="Gen.32.29" sID="Gen.32.29"/>Silloin mies sanoi: ”Älköön nimesi enää olko Jaakob vaan Israel<note type="study"> Nimi Israel merkitsee ’Jumala taistelee’.</note>, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.” <note type="crossReference"><reference osisRef="Gen.35.10">Gen.35.10</reference><reference osisRef="1Kgs.18.31">1Kgs.18.31</reference><reference osisRef="2Kgs.17.34">2Kgs.17.34</reference></note><verse eID="Gen.32.29"/>
<verse osisID="Gen.32.30" sID="Gen.32.30"/>Jaakob pyysi: ”Sano sinäkin nimesi.” Mies vastasi: ”Miksi kysyt minun nimeäni?” Ja hän siunasi siellä Jaakobin.<verse eID="Gen.32.30"/>
<verse osisID="Gen.32.31" sID="Gen.32.31"/>Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel<note type="study"> Masoreettisessa tekstissä <hi type="italic">Peniel</hi> ’Jumalan kasvot’.</note>, sillä hän ajatteli: ”Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin henkeni on säästynyt.” <note type="crossReference"><reference osisRef="Exod.24.11">Exod.24.11</reference><reference osisRef="Exod.33.20">Exod.33.20</reference><reference osisRef="Judg.6.22">Judg.6.22</reference><reference osisRef="Judg.13.22">Judg.13.22</reference><reference osisRef="Isa.6.5">Isa.6.5</reference></note><verse eID="Gen.32.31"/>
......@@ -2348,7 +2348,7 @@
</chapter>
<chapter osisID="Exod.7">
<p>
<verse osisID="Exod.7.1" sID="Exod.7.1"/>.<divineName>Herra</divineName> sanoi Moosekselle: ”Katso, minä olen asettanut sinut jumalaksi faraolle, ja veljesi Aaron on sinun profeettasi. <note type="crossReference"><reference osisRef="Exod.4.15">Exod.4.15</reference><reference osisRef="Exod.4.16">Exod.4.16</reference></note><verse eID="Exod.7.1"/>
<verse osisID="Exod.7.1" sID="Exod.7.1"/><divineName>Herra</divineName> sanoi Moosekselle: ”Katso, minä olen asettanut sinut jumalaksi faraolle, ja veljesi Aaron on sinun profeettasi. <note type="crossReference"><reference osisRef="Exod.4.15">Exod.4.15</reference><reference osisRef="Exod.4.16">Exod.4.16</reference></note><verse eID="Exod.7.1"/>
<verse osisID="Exod.7.2" sID="Exod.7.2"/>Puhu sinä kaikki, mitä minä käsken sinun puhua, ja veljesi Aaron puhukoon faraolle, että hän päästää israelilaiset maastaan.<verse eID="Exod.7.2"/>
<verse osisID="Exod.7.3" sID="Exod.7.3"/>Mutta minä paadutan faraon sydämen. Vaikka minä teen paljon ihmeitäni ja tunnustekojani Egyptin maassa,<verse eID="Exod.7.3"/>
<verse osisID="Exod.7.4" sID="Exod.7.4"/>farao ei kuule teitä. Mutta minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja vien suurten tuomioiden voimalla sotajoukkoni ja kansani, israelilaiset, pois Egyptin maasta.<verse eID="Exod.7.4"/>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment